Thông Số Kỹ Thuật Của Dây Điện Cadivi, Giá Dây Điện Cadivi Hôm Nay

Thông Số Kỹ Thuật Của Dây Điện Cadivi, Giá Dây Điện Cadivi Hôm Nay

Thông Số Kỹ Thuật Của Dây Điện Cadivi, Giá Dây Điện Cadivi Hôm Nay – Thương hiệu dây điện cadivi cũng như những loại dây điện khác hiện nay được sử dụng phổ biến rộng rãi. Và khách hàng sử dụng hầu hết không hiểu hết các thông số kỹ thuật dây điện Cadivi, giá cả cũng như các ký hiệu của dây điện Cadivi. Vì vậy hôm nay, công ty thu mua Phế liệu Việt Đức sẽ chia sẻ cùng với khách hàng một số thông tin về thông số kỹ thuật của dây dẫn điện – các loại dây điện dân dụng này để giúp bạn biết được dây điện cadivi hiện nay có bao nhiêu loại và bạn nên chọn loại nào phù hợp với yêu cầu của bạn..

Thông Số Kỹ Thuật Của Dây Điện Cadivi, Giá Dây Điện Cadivi Hôm Nay

Cũng như bạn nên nắm thống số kĩ thuật để có thể tính toán và mua bán đồng phế liệu 1 cách chính xác nhất.

Thông Số Kỹ Thuật Của Dây Điện Cadivi, Giá Dây Điện Cadivi Hôm Nay

Cáp điện lực hạ thế- 450/750V – TCVN 6610:3 (ruột đồng) 
 CV-1.0 (7/0.52) – 450/750V   mét                 2,596               2,856
 CV-1.5 (7/0.52) – 450/750V   mét                 3,290               3,619
 CV-2.5 (7/0.67) – 450/750V    mét                 5,360               5,896
 CV-3.0 (7/0.67) – 450/750V    mét                 6,523               7,175
 CV-3.5(7/0.85) – 450/750V    mét                 7,920               8,712
 CV-4 (7/0.85) – 450/750V    mét                 8,030               8,833
 CV-5.5 (7/0.85) – 450/750V    mét               11,968             13,165
 CV-6 (7/1.04) – 450/750V   mét               12,892             14,181
 CV-8 (7/1.04) – 450/750V   mét               17,281             19,009
 CV-10 (7/1.35) -450/750V   mét               21,560             23,716
 CV-11 (7/1.35) -450/750V   mét               23,100             25,410
 CV-16-750V-TCVN 6610:3-2000   mét               30,400             33,440
 CV-22-750V-TCVN 6610:3-2000   mét               45,540             50,094
 CV-25-750V-TCVN 6610:3-2000   mét               47,900             52,690
 CV-35-750V-TCVN 6610:3-2000   mét               66,000             72,600
 CV-50-750V-TCVN 6610:3-2000   mét               92,100           101,310
 CV-70-750V-TCVN 6610:3-2000   mét             129,000           141,900
 CV-95-750V-TCVN 6610:3-2000   mét             178,200           196,020
 CV-120-750V -TCVN 6610:3-2000   mét             226,500           249,150
 CV-150-750V -TCVN 6610:3-2000   mét             290,200           319,220
 CV-185-750V -TCVN 6610:3-2000   mét             348,000           382,800
 CV-240-750V -TCVN 6610:3-2000   mét             457,100           502,810
 CV-300-750V -TCVN 6610:3-2000   mét             572,700           629,970
 CV-400-750V -TCVN 6610:3-2000   mét             756,100           831,71
 Cáp điện lực hạ thế -300/500V – TCVN 6610-4 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 

 CVV-2×1.5 (2×7/0.52) -300/500V   mét               10,130             11,143
 CVV-2×2.5 (2×7/0.67) -300/500V   mét               14,870             16,357
 CVV-2×4 (2×7/0.85) -300/500V   mét               21,400             23,540
 CVV-2×6 (2×7/1.04) -300/500V   mét               29,400             32,340
 CVV-2×10 (2×7/1.35) -300/500V   mét               48,000             52,800
 Cáp điện lực hạ thế-300/500V – TCVN 6610-4 (3 lõi, ruột đồng. cách điện PVC, vỏ PVC) 
 CVV-3×1.5 (3×7/0.52) -300/500V   mét               13,190             14,509
 CVV-3×2.5 (3×7/0.67) -300/500V   mét               19,580             21,538
 CVV-3×4 (3×7/0.85) -300/500V   mét               28,600             31,460
 CVV-3×6 (3×7/1.04) -300/500V   mét               40,700             44,770
 CVV-3×10 (3×7/1.35) -300/500V   mét               66,000             72,600
 Cáp điện lực hạ thế-300/500V – TCVN 6610-4 (4 lõi, ruột đồng. cách điện PVC, vỏ PVC) 
 CVV-4×1.5 (4×7/0.52) -300/500V   mét               16,830             18,513
 CVV-4×2.5 (4×7/0.67) -300/500V   mét               25,100             27,610
 CVV-4×4 (4×7/0.85) -300/500V   mét               37,800             41,580
 CVV-4×6 (4×7/1.04) -300/500V   mét               53,800             59,180
 CVV-4×10 (4×7/1.35) -300/500V   mét               86,600             95,260
 Cáp điện lực hạ thế – 0.6/1kV – TCVN5935 (1 lõi, ruột đồng. cách điện PVC, vỏ PVC) 
 CVV-1 (1×7/0.425)-0.6/1kV   mét                 3,650               4,015
 CVV-1.5 (7/0.52) – 0.6/1kV   mét                 4,680               5,148
 CVV-2.5 (7/0.67) – 0.6/1kV   mét                 6,680               7,348
 CVV-4 (7/0.85) – 0.6/1kV   mét                 9,980             10,978
 CVV-6 (7/1.04) – 0.6/1kV   mét               13,810             15,191
 CVV-10 (7/1.35) -0.6/1kV   mét               21,500             23,650
 CVV-16-0.6/1kV   mét               32,500             35,750
 CVV-25-0.6/1kV   mét               50,300             55,330
 CVV-35-0.6/1kV   mét               68,300             75,130
 CVV-50-0.6/1kV   mét               94,500           103,950
 CVV-70-0.6/1kV   mét             131,400           144,540
 CVV-95-0.6/1kV   mét             180,800           198,880
 CVV-120-0.6/1kV    mét             228,700           251,570
 CVV-150-0.6/1kV    mét             292,300           321,530
 CVV-185-0.6/1kV    mét             350,300           385,330
 CVV-240-0.6/1kV    mét             459,000           504,900
 CVV-300-0.6/1kV    mét             574,500           631,950
 CVV-400-0.6/1kV    mét             756,500           832,150
 Cáp điện lực hạ thế – 0.6/1kV – TCVN5935 (2 lõi, ruột đồng. cách điện PVC, vỏ PVC) 
 CVV-2×16-0.6/1kV   mét               75,300             82,830
 CVV-2×25-0.6/1kV   mét             111,100           122,210
 CVV-2×35-0.6/1kV   mét             148,100           162,910
 CVV-2×50-0.6/1kV   mét             202,000           222,200
 CVV-2×70-0.6/1kV   mét             278,500           306,350
 CVV-2×95-0.6/1kV   mét             380,500           418,660
 CVV-2×120-0.6/1kV    mé!             481,600           529,760
 CVV-2×150-0.6/1kV    mét             614,100           675,510
 CVV-2×185-0.6/1kV    mét             734,900           808,390
 CVV-2×240-0.6/1kV    mét             961,000        1,057,100
 CVV-2×300-0.6/1kV    mét          1,202,600        1,322,860
 CVV-2×400-0.6/1kV    mét          1,584,200        1,742,620
 Cáp điện lực hạ thế – 0.6/1kV – TCVN5935 (3 lõi, ruột đồng. cách điện PVC, vỏ PVC) 

CVV-3×16-0.6/1kV   mét             104,400           114,840
 CVV-3×25-0.6/1kV   mét             157,600           173,360
 CVV-3×35-0.6/1kV   mét             211,800           232,980
 CVV-3×50-0.6/1kV   mét             291,600           320,760
 CVV-3×70-0.6/1kV   mét             403,300           443,630
 CVV-3×95-0.6/1kV   mét             555,700           611,270
 CVV-3×120-0.6/1kV    mét             701,400           771,540
 CVV-3×150-0.6/1kV    mét             896,800           986,480
 CVV-3×185-0.6/1kV    mét          1,073,400        1,180,740
 CVV-3×240-0.6/1kV    mét          1,407,900        1,548,690
 CVV-3×300-0.6/1kV    mét          1,759,500        1,935,450
 CVV-3×400-0.6/1kV    mét          2,319,200        2,551,120
 Cáp điện lực hạ thế – 0.6/1kV – TCVN5935 (4 lõi, ruột đồng. cách điên PVC, vỏ PVC) 
 CVV-4×16-0.6/1kV   mét             135,300           148,830
 CVV-4×25-0.6/1kV   mét             206,500           227,150
 CVV-4×35-0.6/1kV   mét             279,500           307,450
 CVV-4×50-0.6/1kV   mét             385,900           424,490
 CVV-4×70-0.6/1kV   mét             535,900           589,490
 CVV-4×95-0.6/1kV   mét             737,300           811,030
 CVV-4×120-0.6/1kV    mét             933,400        1,026,740
 CVV-4×150-0.6/1kV    mét          1,194,700        1,314,170
 CVV-4×185-0.6/1kV    mét          1,429,500        1,572,450
 CVV-4×240-0.6/1kV    mét          1,876,300        2,063,930
 CVV-4×300-0.6/1kV    mét          2,347,300        2,582,030
 CVV-4×400-0.6/1kV    mét          3,093,900        3,403,290
 Cáp điện lực hạ thế – 0.6/1kV – TCVN5935 (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
 CVV-3x 16+1×10 (3×7/1.7+1×7/1. 35)   mét             124,200           136,620
 CVV-3×25+1×16-0,6/1kV   mét             188,600           207,460
 CVV-3×35+1×16 -0,6/1kV   mét             243,000           267,300
 CVV-3×35+1×25 -0,6/1kV   mét             266,700           293,370
 CVV-3×50+1×25-0,6/1kV   mét             341,300           375,430
 CVV-3×50+1×35-0,6/1kV   mét             360,100           396,110
 CVV-3×70+ 1×35-0,6/1kV   mét             472,100           519,310
 CVV-3×70+1×50-0,6/1kV   mét             498,000           547,800
 CVV-3×95+1×50-0,6/1 kV   mét             650,500           715,550
 CVV-3×95+1×70-0,6/1kV   mét             687,600           756,360
 CVV-3×120+1×70-0,6/1kV    mét             833,900           917,290
 CVV-3x 120+1×95-0,6/1kV   mét             885,700           974,270
 CVV-3×150+ 1×70-0,6/1 kv   mét          1,031,500        1,134,650
 CVV-3×150+1×95-0.6/1 kV    mét          1,081,700        1,189,870
 CVV-3×185+1×95-0,6/1kV   mét          1,257,900        1,383,690
 CVV-3×185+1×120-0,6/1kV   mét          1,306,900        1,437,590
 CVV-3×240+1×120-0,6/1kV   mét          1,641,000        1,805,100
 CVV-3×240+1×150-0,6/1kV   mét          1,706,800        1,877,480
 CVV-3×240+1×185-0,6/1kV   mét          1,765,300        1,941,830
 CVV-3×300+1×150-0,6/1kV   mét          2,061,500        2,267,650
 CVV-3×300+1×185-0,6/1kV   mét          2,120,200        2,332,220
 CVV-3×400+1×185-0,6/1kV   mét          2,679,600        2,947,560
 CVV-3×400+1×240-0,6/1kV   mét          2,789,900        3,068,890

 Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ – 0.6/1kV – TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ, vỏ PVC) 

 CVV/DATA-25-0.6/1kV   mét               68,500             75,350
 CVV/DATA-35-0.6/1kV   mét               87,900             96,690
 CVV/DATA-50-0.6/1kV   mét             116,500           128,150
 CVV/DATA-70-0.6/1kV   mét             153,400           168,740
 CVV/DATA-95-0.6/1kV   mét             205,500           226,050
 CVV/DATA-120-0.6/1kV    mét             255,300           280,830
 CVV/DATA-150-0.6/1kV    mét             321,400           353,540
 CVV/DATA-185-0.6/1kV    mét             381,700           419,870
 CVV/DATA-240-0.6/1kV    mét             494,400           543,840
 CVV/DATA-300-0.6/1kV    mét             615,800           677,380
 CVV/DATA-400-0.6/1kV    mét             803,100           883,410
 Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ – 0.6/1kV – TCVN5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC) 
 CVV/DSTA-2×4 (2×7/0.85) – 0.6/1kV   mét               33,200             36,520
 CVV/DSTA-2×6 (2×7/1.04) – 0.6/1kV   mét               42,500  4fi,750 
 CVV/DSTA-2×10 (2×7/1.35) -0.6/1kV   mét               60,400             66,440
 CVV/DSTA-2×16-0.6/1kV   mét               86,900             95,590
 CVV/DSTA-2×25-0.6/1kV   mét             125,500           138,050
 CVV/DSTA-2×35-0.6/1kV   mét             163,700           180,070
 CVV/DSTA-2×50-0.6/1kV   mét             219,500           241,450
 CVV/DSTA-2×70-0.6/1kV   mét             300,100           330,110
 CVV/DSTA-2×95-0.6/1kV   mét             423,400           465,740
 CVV/DSTA-2×120-0.6/1kV    mét             528,300           581,130
 CVV/DSTA-2×150-0.6/1kV    mét             666,800           733,480
 CVV/DSTA-2×185-0.6/1kV    mét             794,300           873,730
 CVV/DSTA-2×240-0.6/1kV    mét          1,029,400        1,132,340
 CVV/DSTA-2×300-0.6/1kV    mét          1,281,500        1,409,650
 CVV/DSTA-2×400-0.6/1kV    mét          1,674,600        1,842,060
 Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ – 0.6/1kV – TCVN5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC) 
 CVV/DSTA-3×4 (3×7/0.85) – 0.6/1kV   mét               42,200             46,420
 CVV/DSTA-3×6 (3×7/1.04) – 0.6/1kV   mét               55,400             60,940
 CVV/DSTA-3×10 (3×7/1.35) -0.6/1kV   mét               79,500             87,450
 CVV/DSTA-3×16-0.6/1kV   mét             117,100           128,810
 CVV/DSTA-3×25-0.6/1kV   mét             172,700           189,970
 CVV/DSTA-3×35-0.6/1kV   mét             228,300           251,130
 CVV/DSTA-3×50-0.6/1kV   mét             312,400           343,640
 CVV/DSTA-3×70-0.6/1kV   mét             443,800           488,180
 CVV/DSTA-3×95-0.6/1kV   mét             602,500           662,750
 CVV/DSTA-3×120-0.6/1kV    mét             753,800           829,180
 CVV/DSTA-3×150-0.6/1kV    mét             957,500        1,053,250
 CVV/DSTA-3×185-0.6/1kV    mét          1,141,500        1,255,650
 CVV/DSTA-3×240-0.6/1kV    mét          1,487,400        1,636,140
 CVV/DSTA-3×300-0.6/1kV    mét          1,847,900        2,032,690
 CVV/DSTA-3×400-0.6/1kV    mét          2,458,400        2,704,240
 

 Cáp điện lực hạ thế -0.6/1kV – TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC) 
 CXV-1 (1×7/0.425)-0.6/1kV   mét                 3,670               4,037
 CXV-1.5 (7/0.52) – 0.6/1kV   mét                 4,700               5,170
 CXV-2.5 (7/0.67) – 0.6/1kV   mét                 6,710               7,381
 CXV-4 (7/0.85) – 0.6/1kV   mét               10,030             11,033
 CXV-6 (7/1.04) – 0.6/1kV   mét               13,880             15,268
 CXV-10 (7/1.35) -0.6/1kV   mét               21,600             23,760
 CXV-16-0.6/1kV   mét               32,700             35,970
 CXV-25-0.6/1kV   mét               50,600             55,660
 CXV-35-0.6/1kV   mét               68,600             75,460
 CXV-50-0.6/1kV   mét               95,000           104,500
 CXV-70-0.6/1kV   mét             132,100           145,310
 CXV-95-0.6/1kV   mét             181,700           199,870
 CXV-120-0.6/1kV    mét             229,800           252,780
 CXV-150-0.6/1kV    mét             293,800           323,180
 CXV-185-0.6/1kV    mét             352,100           387,310
 CXV-240-0.6/1kV    mét             461,300           507,430
 CXV-300-0.6/1kV    mét             577,400           635,140
 CXV-400-0.6/1kV    mét             760,300           836,330
 Cáp điện lực hạ thế -0.6/1kV – TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC) 
 CXV-2×1 (1×7/0.425)-0.6/1kV   mét                 9,520             10,472
 CXV-2×1.5 (7/0.52) – 0.6/1kV   mét               11,830             13,013
 CXV-2×2.5 (7/0.67) – 0.6/1kV   mét               16,560             18,216
 CXV-2×4 (7/0.85) – 0.6/1kV   mét               24,300             26,730
 CXV-2×6 (7/1.04) – 0.6/1kV   mét               32,800             36,080
 CXV-2×10 (7/1.35) -0.6/1kV   mét               49,800             54,780
 CXV-2×16-0.6/1kV   mét               75,700             83,270
 CXV-2×25-0.6/1kV   mét             111,700           122,870
 CXV-2×35-0.6/1kV   mét             148,800           163,680
 CXV-2×50-0.6/1kV   mét             203,000           223,300
 CXV-2×70-0.6/1kV   mét             279,900           307,890
 CXV-2×95-0.6/1kV   mét             382,500           420,750
 CXV-2×120-0.6/1kV    mét             484,000           532,400
 CXV-2×150-0.6/1kV    mét             617,200           678,920
 CXV-2×185-0.6/1kV    mét             738,600           812,460
 CXV-2×240-0.6/1kV    mét             965,800        1,062,380
 CXV-2×300-0.6/1kV    mét          1,208,600        1,329,460
 CXV-2×400-0.6/1kV    mét          1,592,100        1,751,310

 

 Cáp điện lực hạ thế -0.6/1kV – TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC) 
 CXV-3×1 (1×7/0.425)-0.6/1kV   mét               11,960             13,156
 CXV-3×1.5 (7/0.52) – 0.6/1kV   mét               15,190             16,709
 CXV-3×2.5 (7/0.67) – 0.6/1kV   mét               21,400             23,540
 CXV-3×4 (7/0.85) – 0.6/1kV   raét               32,000             35,200
 CXV-3×6 (7/1.04) – 0.6/1kV   mét               43,900             48,290
 CXV-3×10 (7/1.35) -0.6/1kV   mét               68,200             75,020
 CXV-3×16-0.6/1kV   mét             104,900           115,390
 CXV-3×25-0.6/1kV   mét             158,400           174,240
 CXV-3×35-0.6/1kV   mét             212,900           234,190
 CXV-3×50-0.6/1kV   mét             293,100           322,410
 CXV-3×70-0.6/1kV   mét             405,300           445,830
 CXV-3×95-0.6/1kV   mét             558,500           614,350
 CXV-3×120-0.6/1kV    mét             704,900           775,390
 CXV-3×150-0.6/1kV    mét             901,300           991,430
 CXV-3×185-0.6/1kV    mét          1,078,800        1,186,680
 CXV-3×240-0.6/1kV    mét          1,414,900        1,556,390
 CXV-3×300-0.6/1kV    mét          1,768,300        1,945,130
 CXV-3×400-0.6/1kV    mét          2,330,800        2,563,880
 Cáp điện lực hạ thế -0.6/1kV – TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC) 
 CXV/DSTA-4×2.5(4×7/0.67) -0,6/1kV   mét               37,100             40,810
 CXV/DSTA-4×4 (4×7/0.85) – 0.6/1kV   mét               53,200             58,520
 CXV/DSTA-4×6 (4×7/1.04) – 0.6/1kV   mét               68,600             75,460
 CXV/DSTA-4×10 (4×7/1.35) -0.6/1kV   mét             102,500           112,750
 CXV/DSTA-4×16-0.6/1kV   mét             150,700           165,770
 CXV/DSTA-4×25-0.6/1kV   mét             224,800           247,280
 CXV/DSTA-4×35-0.6/1kV   mét             300,000           330,000
 CXV/DSTA-4×50-0.6/1kV   mét             430,200           473,220
 CXV/DSTA-4×70-0.6/1kV   mét             585,400           643,940
 CXV/DSTA-4×95-0.6/1kV   mét             797,900           877,690
 CXV/DSTA-4×120-0.6/1kV    mét          1,001,800        1,101,980
 CXV/DSTA-4×150-0.6/1kV    mét          1,275,900        1,403,490
 CXV/DSTA-4×185-0.6/1kV    mét          1,521,100        1,673,210
 CXV/DSTA-4×240-0.6/1kV    mét          1,984,200        2,182,620
 CXV/DSTA-4×300-0.6/1kV    mét          2,509,300        2,760,230
 CXV/DSTA-4×400-0.6/1kV    mét          3,282,500        3,610,750
 Cáp điện hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV – TCVN 5935 ((3+ 1)R lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC) 
 CXV/DSTA-3×4+1×2.5(3×7/0.85+1×7/0.67)-0,6/1kV   mét               49,500             54,450
 CXV/DSTA-3×6+1×4(3×7/1.04+1×7/0.85)-0,6/1kV   mét               64,400             70,840
 CXV/DSTA-3×10+1×6(3×7/1.35+1×7/1.04)-0,6/1kV   mét               94,100           103,510
 CXV/DSTA-3×16+1×10(3×7/1.7+1×7/1.35)-0,6/1kV   mét             139,100           153,010
 CXV/DSTA-3×25+1×16-0,6/1kV   mét             205,700           226,270
 CXV/DSTA-3×35+1×16 -0,6/1kV   mét             262,700           288,970
 CXV/DSTA-3×35+1×25 -0,6/1kV   mét             279,100           307,010
 CXV/DSTA-3×50+1×25-0,6/1kV   mét             368,500           405,350
 CXV/DSTA-3×50+1×35-0,6/1kV   mét             387,300           426,030
 CXV/DSTA-3×70+ 1×35-0,6/1kV   mét             518,800           570,680
 CXV/DSTA-3×70+1×50-0,6/1kV   mét             547,000           601,700
 CXV/DSTA-3×95+1×50-0,6/1 kV   mét             706,800           777,480
 CXV/DSTA-3×95+1×70-0,6/1kV   mét             746,500           821,150
 CXV/DSTA-3×120+1×70-0,6/1kV    mét             898,500           988,350
 CXV/DSTA-3x 120+1×95-0,6/1kV   mét             952,100        1,047,310
 CXV/DSTA-3×150+ 1×70-0,6/1kV   mét          1,105,500        1,216,050
 CXV/DSTA-3×150+1×95-0.6/1 kV    mét          1,160,300        1,276,330
 CXV/DSTA-3×185+1×95-0,6/1kV   mét          1,343,500        1,477,850
 CXV/DSTA-3×185+1×120-0,6/1kV   mét          1,394,500        1,533,950
 CXV/DSTA-3×240+1×120-0,6/1kV   mét          1,742,900        1,917,190
 CXV/DSTA-3×240+1×150-0,6/1kV   mét          1,811,200        1,992,320
 CXV/DSTA-3×240+1×185-0,6/1kV   mét          1,871,800        2,058,980
 CXV/DSTA-3×300+1×150-0,6/1kV   mét          2,181,800        2,399,980
 CXV/DSTA-3×300+1×185-0,6/1kV   mét          2,242,600        2,466,860
 CXV/DSTA-3×400+1×185-0,6/1kV   mét          2,857,300        3,143,030
 CXV/DSTA-3×400+1×240-0,6/1kV   mét          2,973,700        3,271,070
 Dây đồng trần xoắn (TCVN) C 
 Dây đồng trần xoắn tiết diện > 4 mm2 đến =10 mm2   Kg             200,100           220,110
 Dây đồng trần xoắn tiết diện > 10 mm2 đến = 50 mm2   Kg             197,600           217,360
 Dây đồng trần xoắn có tiết diện > 50 mm2   Kg             199,500           219,450
 Cáp điều khiển – 0.6/1 kV – TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
 DVV-2×0.5(2×1/0.8) -0,6/1kV    mét                 6,310               6,941
 DVV-2×0.75 (2×1/1) -0,6/1kV    mét                 7,520               8,272
 DVV-2×1 (2×7/0.4) -0.6/1kV    mét                 8,730               9,603
 DVV-2×1.5(2×7/0.52)-0,6/1kV    mét               10,890             11,979
 DVV-2×2.5(2×7/0.67)-0,6/1kV    mét               14,820             16,302
 DVV-2×4 (2×7/0.85) -0,6/1kV    mét               20,800             22,880
 DVV-2×6 (2×7/1.04) -0,6/1kV    mét               28,700             31,570
 DVV-2×10 (2×7/1.35) -0.6/1kV    mét               44,700             49,170
 DVV-2×16-0,6/1kV    mét               71,500             78,650
 Cáp điều khiển – 0.6/1 kV – TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
 DVV-3×0.5(2×1/0.8) -0,6/1kV    mét                 7,780               8,558
 DVV-3×0.75 (2×1/1) -0,6/1kV    mét                 9,300             10,230
 DVV-3×1 (2×7/0.4) -0.6/1kV    mét               11,460             12,606
 DVV-3×1.5(2×7/0.52)-0,6/1kV    mét               14,430             15,873
 DVV-3×2.5(2×7/0.67)-0,6/1kV    mét               20,300             22,330
 DVV-3×4 (2×7/0.85) -0,6/1kV    mét               29,400             32,340
 DVV-3×6 (2×7/1.04) -0,6/1kV    mét               41,000             45,100
 DVV-3×10 (2×7/1.35) -0.6/1kV    mét               64,600             71,060
 DVV-3×16-0,6/1kV    mét               98,500           108,350
 Cáp điều khiển – 0.6/1 kV – TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
 DVV-4×0.5(2×1/0.8) -0,6/1kV    mét                 9,070               9,977
 DVV-4×0.75 (2×1/1) -0,6/1kV    mét               11,460             12,606
 DVV-4×1 (2×7/0.4) -0.6/1kV    mét               14,070             15,477
 DVV-4×1.5(2×7/0.52)-0,6/1kV    mét               18,030             19,833
 DVV-4×2.5(2×7/0.67)-0,6/1kV    mét               25,000             27,500
 DVV-4×4 (2×7/0.85) -0,6/1kV    mét               38,100             41,910
 DVV-4×6 (2×7/1.04) -0,6/1kV    mét               53,500             58,850
 DVV-4×10 (2×7/1.35) -0.6/1kV    mét               84,900             93,390
 DVV-4×16-0,6/1kV    mét             130,200           143,220
 Cáp điều khiển – 0.6/1 kV – TCVN 5935 (5 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
 DVV-5×0.5(2×1/0.8) -0,6/1kV    mét               10,360             11,396
 DVV-5×0.75 (2×1/1) -0,6/1kV    mét               13,390             14,729
 DVV-5×1 (2×7/0.4) -0.6/1kV    mét               16,630             18,293
 DVV-5×1.5(2×7/0.52)-0,6/1kV    mét               21,600             23,760
 DVV-5×2.5(2×7/0.67)-0,6/1kV    mét               30,400             33,440
 DVV-5×4 (2×7/0.85) -0,6/1kV    mét               46,600             51,260
 DVV-5×6 (2×7/1.04) -0,6/1kV    mét               65,600             72,160
 DVV-5×10 (2×7/1.35) -0.6/1kV    mét             105,100           115,610
 DVV-5×16-0,6/1kV    mét             161,300           177,430
 Cáp điều khiển – 0.6/1 kV – TCVN 5935 (7 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
 DVV-7×0.5(2×1/0.8) -0,6/1kV    mét               13,200             14,520
 DVV-7×0.75 (2×1/1) -0,6/1kV    mét               17,110             18,821
 DVV-7×1 (2×7/0.4) -0.6/1kV    mét               21,600             23,760
 DVV-7×1.5(2×7/0.52)-0,6/1kV    mét               28,400             31,240
 DVV-7×2.5(2×7/0.67)-0,6/1kV    mét               41,000             45,100
 DVV-7×4 (2×7/0.85) -0,6/1kV    mét               63,300             69,630
 DVV-7×6 (2×7/1.04) -0,6/1kV    mét               89,700             98,670
 DVV-7×10 (2×7/1.35) -0.6/1kV    mét             144,300           158,730
 DVV-7×16-0,6/1kV    mét             222,500           244,750
 Cáp điều khiển – 0.6/1 kV – TCVN 5935 (8 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
 DVV-8×0.5(2×1/0.8) -0,6/1kV    mét               15,760             17,336
 DVV-8×0.75 (2×1/1) -0,6/1kV    mét               20,200           222,201
 DVV-8×1 (2×7/0.4) -0.6/1kV    mét               25,300             27,830
 DVV-8×1.5(2×7/0.52)-0,6/1kV    mét               33,100             36,410
 DVV-8×2.5(2×7/0.67)-0,6/1kV    mét               47,300             52,030
 DVV-8×4 (2×7/0.85) -0,6/1kV    mét               73,000             80,300
 DVV-8×6 (2×7/1.04) -0,6/1kV    mét             103,800           114,180
 DVV-8×10 (2×7/1.35) -0.6/1kV    mét             166,600           183,260
 Cáp điều khiển – 0.6/1 kV – TCVN 5935 (10 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 

DVV-10×0.5(2×1/0.8) -0,6/1kV    mét               18,630             20,493
 DVV-10×0.75 (2×1/1) -0,6/1kV    mét               24,200             26,620
 DVV-10×1 (2×7/0.4) -0.6/1kV    mét               30,600             33,660
 DVV-10×1.5(2×7/0.52)-0,6/1kV    mét               40,400             44,440
 DVV-10×2.5(2×7/0.67)-0,6/1kV    mét               58,400             64,240
 DVV-10×4 (2×7/0.85) -0,6/1kV    mét               90,800             99,880
 DVV-10×5.5 (2×7/1) -0,6/1kV    mét             120,600           132,660
 DVV-10×6 (2×7/1.04) -0,6/1kV    mét             129,200           142,120
 DVV-10×10 (2×7/1.35) -0.6/1kV    mét             208,200           229,020
 Cáp điều khiển – 0.6/1 kV – TCVN 5935 (12 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
 DVV-12×0.5(2×1/0.8) -0,6/1kV    mét               21,300             23,430
 DVV-12×0.75 (2×1/1) -0,6/1kV    mét               27,900             30,690
 DVV-12×1 (2×7/0.4) -0.6/1kV    mét               35,600             39,160
 DVV-12×1.5(2×7/0.52)-0,6/1kV    mét               48,000             52,800
 DVV-12×2.5(2×7/0.67)-0,6/1kV    mét               70,100             77,110
 DVV-12×4 (2×7/0.85) -0,6/1kV    mét             108,600           119,460
 DVV-12×6 (2×7/1.04) -0,6/1kV    mét             154,200           169,620
 DVV-12×10 (2×7/1.35) -0.6/1kV    mét             254,700           280,170
 Cáp điều khiển – 0.6/1 kV – TCVN 5935 (14 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
 DVV-14×0.5(2×1/0.8) -0,6/1kV    mét               24,100             26,510
 DVV-14×0.75 (2×1/1) -0,6/1kV    mét               31,900             35,090
 DVV-14×1 (2×7/0.4) -0.6/1kV    mét               40,900             44,990
 DVV-14×1.5(2×7/0.52)-0,6/1kV    mét               53,100             58,410
 DVV-14×2.5(2×7/0.67)-0,6/1kV    mét               80,400           884,401
 DVV-14×4 (2×7/0.85) -0,6/1kV    mét             124,800           137,280
 DVV-14×6 (2×7/1.04) -0,6/1kV    mét             178,100           195,910
 DVV-14×10 (2×7/1.35) -0.6/1kV    mét             287,300           316,030
 Cáp điều khiển – 0.6/1 kV – TCVN 5935 (16 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
 DVV-16×0.5(2×1/0.8) -0,6/1kV    mét               26,600             29,260
 DVV-16×0.75 (2×1/1) -0,6/1kV    mét               34,900             38,390
 DVV-16×1 (2×7/0.4) -0.6/1kV    mét               44,300             48,730
 DVV-16×1.5(2×7/0.52)-0,6/1kV    mét               59,900             65,890
 DVV-16×2.5(2×7/0.67)-0,6/1kV    raét               90,900             99,990
 DVV-16×4 (2×7/0.85) -0,6/1kV    mét             142,000           156,200
 DVV-16×6 (2×7/1.04) -0,6/1kV    mét             202,100           222,310
 DVV-16×10 (2×7/1.35) -0.6/1kV    mét             327,200           359,920
 Cáp điều khiển – 0.6/1 kV – TCVN 5935 (19 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
 DVV-19×0.5(2×1/0.8) -0,6/1kV    mét               30,700             33,770
 DVV-19×0.75 (2×1/1) -0,6/1kV    mét               41,200             45,320
 DVV-19×1 (2×7/0.4) -0.6/1kV    mét               53,100             58,410
 DVV-19×1.5(2×7/0.52)-0,6/1kV    mét               70,000             77,000
 DVV-19×2.5(2×7/0.67)-0,6/1kV    mét             106,300           116,930
 DVV-19×4 (2×7/0.85) -0,6/1kV    mét             167,000           183,700
 DVV-19×6 (2×7/1.04) -0,6/1kV    mét             238,900           262,790
 DVV-19×10 (2×7/1.35) -0.6/1kV    mét             387,000           425,700
 Cáp điều khiển – 0.6/1 kV – TCVN 5935 (24 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
 DVV-24×0.5(2×1/0.8) -0,6/1kV    mét               38,700             42,570
 DVV-24×0.75 (2×1/1) -0,6/1kV    mét               52,400             57,540
 DVV-24×1 (2×7/0.4) -0.6/1kV    mét               67,700             74,470
 DVV-24×1.5(2×7/0.52)-0,6/1kV    mét               88,800             97,680
 DVV-24×2.5(2×7/0.67)-0,6/1kV    mét             135,300           148,830
 Cáp điều khiển – 0.6/1 kV – TCVN 5935 (27 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
 DVV-27×0.5(2×1/0.8) -0,6/1kV    mét               42,400             46,640
 DVV-27×0.75 (2×1/1) -0,6/1kV    mét               57,800             63,580
 DVV-27×1 (2×7/0.4) -0.6/1kV    mét               74,700             82,170
 DVV-27×1.5(2×7/0.52)-0,6/1kV    mét               98,800           108,680
 DVV-27×2.5(2×7/0.67)-0,6/1kV    mét             150,800           165,880
 Cáp điều khiển – 0.6/1 kV – TCVN 5935 (30 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
 DVV-30×0.5(2×1/0.8) -0,6/1kV    mét               46,500             51,150
 DVV-30×0.75 (2×1/1) -0,6/1kV    mét               63,500             69,850
 DVV-30×1 (2×7/0.4) -0.6/1kV    mét               82,700             90,970
 DVV-30×1.5(2×7/0.52)-0,6/1kV    mét             109,000           119,900
 DVV-30×2.5(2×7/0.67)-0,6/1kV    mét             166,800           183,480
 Cáp điều khiển – 0.6/1 kV – TCVN 5935 (37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)   
 DVV-37×0.5(2×1/0.8) -0,6/1kV    mét               56,300             61,930
 DVV-37×0.75 (2×1/1) -0,6/1kV    mét               74,700             82,170
 DVV-37×1 (2×7/0.4) -0.6/1kV    mét               97,900           107,690
 DVV-37×1.5(2×7/0.52)-0,6/1kV    mét             133,400           146,740
 DVV-37×2.5(2×7/0.67)-0,6/1kV    mét             204,300           224,730
 Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu – 0.6/1 kV – TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
 DVV/Sc-2×0.5(2×1/0.8) -0,6/1kV    mét                 9,520             10,472
 DVV/Sc-2×0.75 (2×1/1) -0,6/1kV    mét               11,260             12,386
 DVV/Sc-2×1 (2×7/0.4) -0.6/1kV    mét               13,090             14,399
 DVV/Sc-2×1.5(2×7/0.52)-0,6/1kV    mét               15,640             17,204
 DVV/Sc-2×2.5(2×7/0.67)-0,6/1kV    mét               20,200             22,220
 DVV/Sc-2×4 (2×7/0.85) -0,6/1kV    mét               28,100             30,910
 DVV/Sc-2×6 (2×7/1.04) -0,6/1kV    mét               36,000             39,600
 DVV/Sc-2×10 (2×7/1.35) -0.6/1kV    mét               53,100             58,410
 DVV/Sc-2×16-0,6/1kV    mét               77,500             85,250
 Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu – 0.6/1 kV – TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
 DVV/Sc-3×0.5(2×1/0.8) -0,6/1kV    mét               11,380             12,518
 DVV/Sc-3×0.75 (2×1/1) -0,6/1kV    mét               13,540             14,894
 DVV/Sc-3×1 (2×7/0.4) -0.6/1kV    mét               15,940             17,534
 DVV/Sc-3×1.5(2×7/0.52)-0,6/1kV    mét               19,420             21,362
 DVV/Sc-3×2.5(2×7/0.67)-0,6/1kV    mét               25,900             28,490
 DVV/Sc-3×4 (2×7/0.85) -0,6/1kV    mét               36,800             40,480
 DVV/Sc-3×6 (2×7/1.04) -0,6/1kV    mét               49,000             53,900
 DVV/Sc-3×10 (2×7/1.35) -0.6/1kV    mét               73,100             80,410
 DVV/Sc-3×16-0,6/1kV    mét             108,700           119,570
 Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu – 0.6/1 kV – TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
 DVV/Sc-4×0.5(2×1/0.8) -0,6/1kV    mét               13,400             14,740
 DVV/Sc-4×0.75 (2×1/1) -0,6/1kV    mét               16,060             17,666
 DVV/Sc-4×1 (2×7/0.4) -0.6/1kV    mét               19,100             21,010
 DVV/Sc-4×1.5(2×7/0.52)-0,6/1kV    mét               23,500             25,850
 DVV/Sc-4×2.5(2×7/0.67)-0,6/1kV    mét               31,900             35,090
 DVV/Sc-4×4 (2×7/0.85) -0,6/1kV    mét               46,100             50,710
 DVV/Sc-4×6 (2×7/1.04) -0,6/1kV    mét               61,600             67,760
 DVV/Sc-4×10 (2×7/1.35) -0.6/1kV    mét               94,300           103,730
 DVV/Sc-4×16-0,6/1kV    mét             141,000           155,100
 Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu – 0.6/1 kV – TCVN 5935 (5 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
 DVV/Sc-5×0.5(2×1/0.8) -0,6/1kV    mét               15,290             16,819
 DVV/Sc-5×0.75 (2×1/1) -0,6/1kV    mét               18,480             20,328
 DVV/Sc-5×1 (2×7/0.4) -0.6/1kV    mét               22,200             24,420
 DVV/Sc-5×1.5(2×7/0.52)-0,6/1kV    mét               27,600             30,360
 DVV/Sc-5×2.5(2×7/0.67)-0,6/1kV    mét               37,900             41,690
 DVV/Sc-5×4 (2×7/0.85) -0,6/1kV    mét               55,200             60,720
 DVV/Sc-5×6 (2×7/1.04) -0,6/1kV    mét               74,500             81,950
 DVV/Sc-5×10 (2×7/1.35) -0.6/1kV    mét             115,400           126,940
 DVV/Sc-5×16-0,6/1kV    mét             172,800           190,080
 Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu – 0.6/1 kV – TCVN 5935 (7 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
 DVV/Sc-7×0.5(2×1/0.8) -0,6/1kV    mét               18,520             20,372
 DVV/Sc-7×0.75 (2×1/1) -0,6/1kV    mét               22,800             25,080
 DVV/Sc-7×1 (2×7/0.4) -0.6/1kV    mét               27,700             30,470
 DVV/Sc-7×1.5(2×7/0.52)-0,6/1kV    mét               35,000             38,500
 DVV/Sc-7×2.5(2×7/0.67)-0,6/1kV    mét               49,100             54,010
 DVV/Sc-7×4 (2×7/0.85) -0,6/1kV    mét               72,100             79,310
 DVV/Sc-7×6 (2×7/1.04) -0,6/1kV    mét               99,800           109,780
 DVV/Sc-7×10 (2×7/1.35) -0.6/1kV    mét             156,200           171,820
 DVV/Sc-7×16-0,6/1kV    mét             236,000           259,600
 Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu – 0.6/1 kV – TCVN 5935 (8 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
 DVV/Sc-8×0.5(2×1/0.8) -0,6/1kV    mét               21,500             23,650
 DVV/Sc-8×0.75 (2×1/1) -0,6/1kV    mét               26,300             28,930
 DVV/Sc-8×1 (2×7/0.4) -0.6/1kV    mét               31,900             35,090
 DVV/Sc-8×1.5(2×7/0.52)-0,6/1kV    mét               40,300             44,330
 DVV/Sc-8×2.5(2×7/0.67)-0,6/1kV    mét               56,400             62,040
 DVV/Sc-8×4 (2×7/0.85) -0,6/1kV    mét               82,500             90,750
 DVV/Sc-8×6 (2×7/1.04) -0,6/1kV    mél             114,400           125,840
 DVV/Sc-8×10 (2×7/1.35) -0.6/1kV    mét             179,100           197,010
 Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu – 0.6/1 kV – TCVN 5935 (10 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
 DVV/Sc-10×0.5(2×1/0.8) -0,6/1kV    mét               25,200             27,720
 DVV/Sc-10×0.75 (2×1/1) -0,6/1kV    mét               31,200             34,320
 DVV/Sc-10×1 (2×7/0.4) -0.6/1kV    mét               38,200             42,020
 DVV/Sc-10×1.5(2×7/0.52)-0,6/1kV    mét               48,500             53,350
 DVV/Sc-10×2.5(2×7/0.67)-0,6/1kV    mét               68,600             75,460
 DVV/Sc-10×4 (2×7/0.85) -0,6/1kV    mét             102,200           112,420
 DVV/Sc-10×6 (2×7/1.04) -0,6/1kV    mét             141,400           155,540
 DVV/Sc-10×10 (2×7/1.35) -0.6/1kV    mét             222,700           244,970
 Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu – 0.6/1 kV – TCVN 5935 (12 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) 
 Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0.6/1kV – TCVN 5935/ IEC60331-21, IEC60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC) 
 CXV/FR-1×1 (7/0.425)-0.6/1kV   mét                 7,430               8,173
 CXV/FR-1×1.5 (7/0.52)-0.6/1kV   mét                 8,890               9,779
 CXV/FR-1×2.5 (7/0.67)-0.6/1kV   mét               11,620             12,782
 CXV/FR-1×4 (7/0.85)-0.6/1kV   mét               15,210             16,731
 CXV/FR-1×5 (7/0.95)-0.6/1kV   mét               17,670             19,437
 CXV/FR-1×6 (7/1.04)-0.6/1kV   mét               19,960             21,956
 CXV/FR-1×10 (7/1.35) -0.6/1kV   mét               29,200             32,120
 CXV/FR-1×16-0.6/1kV   mét               42,000             46,200
 CXV/FR-1×25-0.6/1kV   mét               62,600             68,860
 CXV/FR-1×35-0.6/1kV   mét               82,800             91,080
 CXV/FR-1×50-0.6/1kV   mét             112,800           124,080
 CXV/FR-1×70-0.6/1kV   mét             153,700           169,070
 CXV/FR-1×95-0.6/1kV   mét             206,200           226,820
 CXV/FR-1×120-0.6/1kV   mét             257,000           282,700
 CXV/FR-1×150-0.6/1kV   mét             325,800           358,380
 CXV/FR-1×185-0.6/1kV   mét             387,300           426,030
 CXV/FR-1×240-0.6/1kV   mét             503,000           553,300
 CXV/FR-1×300-0.6/1kV   mét             624,300           686,730
 CXV/FR-1×400-0.6/1kV   mét             821,400           903,540
 CXV/FR-1×500-0.6/1kV   mét             989,800        1,088,780
 CXV/FR-1×630-0.6/1kV   mét          1,249,700        1,374,670
 CXV/FR-1×800-0.6/1kV   mét          1,601,900        1,762,090
 Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0.6/1kV – TCVN 5935/ IEC60331-21, IEC60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC) 
 CXV/FR-2×1 (7/0.425)-0.6/1kV   mét               19,480             21,428
 CXV/FR-2×1.5 (7/0.52)-0.6/1kV   mét              22,900             25,190
 CXV/FR-2×2.5 (7/0.67)-0.6/1kV   mét               28,900             31,790
 CXV/FR-2×4 (7/0.85)-0.6/1kV   mét               39,100             43,010
 CXV/FR-2×6 (7/1.04)-0.6/1kV   mét               49,700             54,670
 CXV/FR-2×10 (7/1.35) -0.6/1kV   mét               69,600             76,560
 CXV/FR-2×16-0.6/1kV   mét               93,500           102,850
 CXV/FR-2×25-0.6/1kV   mét             136,700           150,370
 CXV/FR-2×35-0.6/1kV   mét             178,700           196,570
 CXV/FR-2×50-0.6/1kV   mét             240,200           264,220
 CXV/FR-2×70-0.6/1kV   mét             324,300           356,730
 CXV/FR-2×95-0.6/1kV   mét             435,200           478,720
 CXV/FR-2×120-0.6/1kV   mét             541,700           595,870
 CXV/FR-2×150-0.6/1kV   mét             685,300           753,830
 CXV/FR-2×185-0.6/1kV   mét             816,300           897,930
 CXV/FR-2×240-0.6/1kV   mét          1,056,900        1,162,590
 CXV/FR-2×300-0.6/1kV   mét          1,312,500        1,443,750
 CXV/FR-2×400-0.6/1kV   mét          1,725,100        1,897,610
 Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0.6/1kV – TCVN 5935/ IEC60331-21, IEC60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (3 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC) 
 CXV/FR-3×1 (7/0.425)-0.6/1kV   mét               24,100             26,510
 CXV/FR-3×1.5 (7/0.52)-0.6/1kV   mét               28,700             31,570
 CXV/FR-3×2.5 (7/0.67)-0.6/1kV   mét               36,900             40,590
 CXV/FR-3×4 (7/0.85)-0.6/1kV   mét               48,800             53,680
 CXV/FR-3×6 (7/1.04)-0.6/1kV   mét               63,800             70,180
 CXV/FR-3×10 (7/1.35) -0.6/1kV   mét              93,100           102,410
 CXV/FR-3×16-0.6/1kV   mét             131,000           144,100
 CXV/FR-3×25-0.6/1kV   mét             193,800           213,180
 CXV/FR-3×35-0.6/1kV   mét             254,900           280,390
 CXV/FR-3×50-0.6/1kV   mét             346,300           380,930
 CXV/FR-3×70-0.6/1kV   mét             469,500           516,450
 CXV/FR-3×95-0.6/1kV   mét             633,900           697,290
 CXV/FR-3×120-0.6/1kV   mét             786,600           865,260
 CXV/FR-3×150-0.6/1kV   mét             997,600        1,097,360
 CXV/FR-3×185-0.6/1kV   mét          1,188,600        1,307,460
 CXV/FR-3×240-0.6/1kV   mét          1,542,200        1,696,420
 CXV/FR-3×300-0.6/1kV   mét          1,913,600        2,104,960
 CXV/FR-3×400-0.6/1kV   mét          2,515,700        2,767,270
 Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0.6/1kV – TCVN 5935/ IEC60331-21, IEC60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (3 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC) 
 CXV/FR-4×1 (7/0.425)-0.6/1kV   mét               30,400             33,440
 CXV/FR-4×1.5 (7/0.52)-0.6/1kV   mét               36,500             40,150
 CXV/FR-4×2.5 (7/0.67)-0.6/1kV   mét               47,200             51,920
 CXV/FR-4×4 (7/0.85)-0.6/1kV   mét               63,000             69,300
 CXV/FR-4×6 (7/1.04)-0.6/1kV   mét               83,000             91,300
 CXV/FR-4×10 (7/1.35) -0.6/1kV   mét             121,700           133,870
 CXV/FR-4×16-0.6/1kV   mét             170,800           187,880
 CXV/FR-4×25-0.6/1kV   mét             253,800           279,180
 CXV/FR-4×35-0.6/1kV   mét             334,700           368,170
 CXV/FR-4×50-0.6/1kV   mét             457,700           503,470
 CXV/FR-4×70-0.6/1kV   mét             622,000           684,200
 CXV/FR-4×95-0.6/1kV   mét             840,200           924,220
 CXV/FR-4×120-0.6/1kV   mét          1,045,600        1,150,160
 CXV/FR-4×150-0.6/1kV   mét          1,327,700        1,460,470
 CXV/FR-4×185-0.6/1kV   mét          1,581,200        1,739,320
 CXV/FR-4×240-0.6/1kV   mét          2,055,900        2,261,490
 CXV/FR-4×300-0.6/1kV   mét          2,553,400        2,808,740
 CXV/FR-4×400-0.6/1kV   mét          3,355,200        3,690,720
 Cáp điện lực hạ thế chống cháy – 0.6/1kV – TCVN 5935/IEC 60502-1, IEC 60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (3+1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC) 
 CXV/FR-3×4+1×2.5(3×7/0.85+1×7/0.67)-0,6/1kV   mét               59,100             65,010
 CXV/FR-3×6+1×4(3×7/1.04+1×7/0.85)-0,6/1kV   mét               78,100             85,910
 CXV/FR-3×10+1×6(3×7/1.35+1×7/1.04)-0,6/1kV   mét             112,100           123,310
 CXV/FR-3×16+1×10(3×7/1.7+1×7/1.35) -0,6/1 kV   mét             158,000           173,800
 CXV/FR-3×25+1×16-0,6/1kV   mét             233,500           256,850
 CXV/FR-3×35+1×16 -0,6/1kV   mét             294,200           323,620
 CXV/FR-3×35+1×25 -0,6/1kV   mét             314,500           345,950
 CXV/FR-3×50+1×25-0,6/1kV   mét             408,100           448,910
 CXV/FR-3×50+1×35-0,6/1kV   mét             429,500           472,450
 CXV/FR-3×70+ 1×35-0,6/1kV   mét             552,800           608,080
 CXV/FR-3×70+1×50-0,6/1kV   mét             581,200           639,320
 CXV/FR-3×95+1×50-0,6/1 kV   mét             745,000           819,500
 CXV/FR-3×95+1×70-0,6/1kV   mét             787,400           866,140
 CXV/FR-3×120+1×70-0,6/1kV    mét             939,600        1,033,560
 CXV/FR-3x 120+1×95-0,6/1kV   mét             993,600        1,092,960
 CXV/FR-3×150+ 1×70-0,6/1 kv   mét          1,150,400        1,265,440
 CXV/FR-3×150+1×95-0.6/1 kV    mét          1,205,300        1,325,830
 CXV/FR-3×185+1×95-0,6/1kV   mét          1,396,200        1,535,820
 CXV/FR-3×240+1×120-0,6/1kV   mét          1,804,300        1,984,730
 CXV/FR-3×240+1×150-0,6/1kV   mét          1,875,600        2,063,160
 CXV/FR-3×240+1×185-0,6/1kV   mét          1,937,900        2,131,690
 CXV/FR-3×300+1×150-0,6/1kV   mét          2,248,100        2,472,910
 CXV/FR-3×300+1×185-0,6/1kV   mét          2,313,200        2,544,520
 CXV/FR-3×400+1×185-0,6/1kV   mét          2,916,700        3,208,370
 CXV/FR- 3×400+1×240-0,6/1 kV   mét          3,035,800        3,339,380
 Cáp điện lực hạ thế chậm cháy 0.6/1kV – TCVN 5935/ IEC60331-21, IEC60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC) 
 CXV/FRT-1×1 (7/0.425)-0.6/1kV   mét                 4,520               4,972
 CXV/FRT-1×1.5 (7/0.52)-0.6/1kV   mét                 5,620               6,182
 CXV/FRT-1×2.5 (7/0.67)-0.6/1kV   mét                 7,910               8,701
 CXV/FRT-1×4 (7/0.85)-0.6/1kV   mét               10,930             12,023
 CXV/FRT-1×6 (7/1.04)-0.6/1kV   mét               14,920             16,412
 CXV/FRT-1×10 (7/1.35) -0.6/1kV   mét               23,100             25,410
 CXV/FRT-1×16-0.6/1kV   mét               34,500             37,950
 CXV/FRT-1×25-0.6/1kV   mét               53,000             58,300
 CXV/FRT-1×35-0.6/1kV   mét               71,800             78,980
 CXV/FRT-1×50-0.6/1kV   mét               98,700           108,570
 CXV/FRT-1×70-0.6/1kV   mét             137,400           151,140
 CXV/FRT-1×95-0.6/1kV   mét             187,100           205,810
 CXV/FRT-1×120-0.6/1kV   mét             237,600           261,360
 CXV/FRT-1×150-0.6/1kV   mét             303,900           334,290
 CXV/FRT-1×185-0.6/1kV   mét             363,100           399,410
 CXV/FRT-1×240-0.6/1kV   mét             475,100           522,610
 CXV/FRT-1×300-0.6/1kV   mét             593,500           652,850
 CXV/FRT-1×400-0.6/1kV   mét             782,800           861,080
 Cáp điện lực hạ thế chậm cháy 0.6/1kV – TCVN 5935/ IEC60331-21, IEC60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC) 

CXV/FRT-2×1 (7/0.425)-0.6/1kV   mét               12,620             13,882
 CXV/FRT-2×1.5 (7/0.52)-0.6/1kV   mét               15,280             16,808
 CXV/FRT-2×2.5 (7/0.67)-0.6/1kV   mét               20,300             22,330
 CXV/FRT-2×4 (7/0.85)-0.6/1kV   mét               28,100             30,910
 CXV/FRT-2×6 (7/1.04)-0.6/1kV   mét               37,300             41,030
 CXV/FRT-2×10 (7/1.35) -0.6/1kV   mét               55,800             61,380
 CXV/FRT-2×16-0.6/1kV   mét               78,100             85,910
 CXV/FRT-2×25-0.6/1kV   mét             117,100           128,810
 CXV/FRT-2×35-0.6/1kV   mét             156,100           171,710
 CXV/FRT-2×50-0.6/1kV   mét             211,300           232,430
 CXV/FRT-2×70-0.6/1kV   mét             291,000           320,100
 CXV/FRT-2×95-0.6/1kV   mét             394,600           434,060
 CXV/FRT-2×120-0.6/1kV   mét             502,200           552,420
 CXV/FRT-2×150-0.6/1kV   mét             639,100           703,010
 CXV/FRT-2×185-0.6/1kV   mét             766,400           843,040
 CXV/FRT-2×240-0.6/1kV   mét          1,000,100        1,100,110
 CXV/FRT-2×300-0.6/1kV   mét          1,249,200        1,374,120
 CXV/FRT-2×400-0.6/1kV   mét          1,643,400        1,807,740
 Cáp điện lực hạ thế chậm cháy 0.6/1kV – TCVN 5935/ IEC60331-21, IEC60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (3 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC) 
 CXV/FRT-3×1 (7/0.425)-0.6/1kV   mét               15,120  lố,632 
 CXV/FRT-3×1.5 (7/0.52)-0.6/1kV   mét               18,470             20,317
 CXV/FRT-3×2.5 (7/0.67)-0.6/1kV   mét               25,300             27,830
 CXV/FRT-3×4 (7/0.85)-0.6/1kV   mét               35,400             38,940
 CXV/FRT-3×6 (7/1.04)-0.6/1kV   mét               48,100             52,910
 CXV/FRT-3×10 (7/1.35) -0.6/1kV   mét               73,800             81,180
 CXV/FRT-3×16-0.6/1kV   mét             108,500           119,350
 CXV/FRT-3×25-0.6/1kV   mét             165,000           181,500
 CXV/FRT-3×35-0.6/1kV   mét             221,700           243,870
 CXV/FRT-3×50-0.6/1kV   mét             302,600           332,860
 CXV/FRT-3×70-0.6/1kV   mét             420,400           462,440
 CXV/FRT-3×95-0.6/1kV   mét             574,500           631,950
 CXV/FRT-3×120-0.6/1kV   mét             728,400           801,240
 CXV/FRT-3×150-0.6/1kV   mét             930,100        1,023,110
 CXV/FRT-3×185-0.6/1kV   mét          1,115,100        1,226,610
 CXV/FRT-3×240-0.6/1kV   mét          1,458,500        1,604,350
 CXV/FRT-3×300-0.6/1kV   mét          1,820,300        2,002,330
 CXV/FRT-3×400-0.6/1kV   mét          2,399,800        2,639,780
 Cáp điện lực hạ thế chậm cháy 0.6/1kV – TCVN 5935/ IEC60331-21, IEC60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC) 
 CXV/FRT-4×1 (7/0.425)-0.6/1kV   mét               18,630             20,493
 CXV/FRT-4×1.5 (7/0.52)-0.6/1kV   mét               23,300             25,630
 CXV/FRT-4×2.5 (7/0.67)-0.6/1kV   mét               31,800             34,980
 CXV/FRT-4×4 (7/0.85)-0.6/1kV   mét               45,300             49,830
 CXV/FRT-4×6 (7/1.04)-0.6/1kV   mét               62,100             68,310
 CXV/FRT-4×10 (7/1.35) -0.6/1kV   mét               96,100           105,710
 CXV/FRT-4×16-0.6/1kV   mét             140,900           154,990
 CXV/FRT-4×25-0.6/1kV   mét             215,500           237,050
 CXV/FRT-4×35-0.6/1kV   mét             290,500           319,550
 CXV/FRT-4×50-0.6/1kV   mét             399,700           439,670
 CXV/FRT-4×70-0.6/1kV   mét             556,600           612,260
 CXV/FRT-4×95-0.6/1kV   mét             762,800           839,080
 CXV/FRT-4×120-0.6/1kV   mét             966,200        1,062,820
 CXV/FRT-4×150-0.6/1kV   mét          1,238,100        1,361,910
 CXV/FRT-4×185-0.6/1kV   mét          1,483,300        1,631,630
 CXV/FRT-4×240-0.6/1kV   mét          1,942,000        2,136,200
 CXV/FRT-4×300-0.6/1kV   mét          2,426,300        2,668,930
 CXV/FRT-4×400-0.6/1kV   mét          3,199,100        3,519,010
 Cáp điện lực hạ thế chậm cháy – 0.6/1kV – TCVN 5935/IEC 60502-1, IEC 60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (3+1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC) 
 CXV/FRT-3×4+1×2.5(3×7/0.85+1×7/0.67)-0,6/1kV   mét               42,000             46,200
 CXV/FRT-3×6+1×4(3×7/1.04+1×7/0.85)-0,6/1kV   mét               58,000             63,800
 CXV/FRT-3×10+1×6(3×7/1.35+1×7/1.04)-0,6/1kV   mét               87,700             96,470
 CXV/FRT-3×16+1×10(3×7/1.7+1×7/1.35) -0,6/1 kV   mét             129,400           142,340
 CXV/FRT-3×25+1×16-0,6/1kV   mét             196,800           216,480
 CXV/FRT-3×35+1×16 -0,6/1kV   mét             253,200           278,520
 CXV/FRT-3×35+1×25 -0,6/1kV   mét             271,800           298,980
 CXV/FRT-3×50+1×25-0,6/1kV   mét             354,600           390,060
 CXV/FRT-3×50+1×35-0,6/1kV   mét             373,400           410,740
 CXV/FRT-3×70+ 1×35-0,6/1kV   mét             490,000           539,000
 CXV/FRT-3×70+1×50-0,6/1kV   mét             517,500           569,250
 CXV/FRT-3×95+1×50-0,6/1 kV   mét             672,200           739,420
 CXV/FRT-3×95+1×70-0,6/1kV   mét             711,000           782,100
 CXV/FRT-3×120+1×70-0,6/1kV    mét             863,500           949,850
 CXV/FRT-3x 120+1×95-0,6/1kV   mét             915,500        1,007,050
 CXV/FRT-3×150+ 1×70-0,6/1 kv   mét          1,068,900        1,175,790
 CXV/FRT-3×150+1×95-0.6/1 kV    mét          1,119,600        1,231,560
 CXV/FRT-3×185+1×95-0,6/1kV   mét          1,304,800        1,435,280
 CXV/FRT-3×185+1×120-0,6/1kV   mét          1,354,700        1,490,170
 CXV/FRT-3×240+1×120-0,6/1kV   mét          1,699,300        1,869,230
 CXV/FRT-3×240+1×150-0,6/1kV   mét          1,765,900        1,942,490
 CXV/FRT-3×240+1×185-0,6/1kV   mét          1,828,500        2,011,350
 CXV/FRT-3×300+1×150-0,6/1kV   mét          2,130,500        2,343,550
 CXV/FRT-3×300+1×185-0,6/1kV   mét          2,192,800        2,412,080
 CXV/FRT-3×400+1×185-0,6/1kV   mét          2,771,400        3,048,540
 CXV/FRT- 3×400+1×240-0,6/1 kV   mét          2,884,300        3,172,730

Đơn vị thu mua dây điện Cadivi giá cao trên toàn quốc

Hiện nay trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung, có rất nhiều đại lý và cửa hàng khác nhau có dịch vụ thu mua phế liệu đồng, thu mua phế liệu tổng hợp, thu mua dây điện Cadivi cũ. Tuy nhiên, rất khó để tìm được địa chỉ mua bán dây cáp điện giá cao, uy tín.

Đơn vị thu mua dây điện Cadivi giá cao trên toàn quốc

Một trong những địa chỉ mà nhiều khách hàng tin tưởng vui vẻ đặt niềm tin là Phế liệu Hưng Thịnh. Công ty chúng tôi với ba đời mua ve chai điện tử, nhiều năm kinh nghiệm trong nghề thu mua dây điện cũ thanh lý, những mặt hàng chúng tôi thu mua luôn đúng giá và cam kết nhanh nhất tận nơi cho khách hàng kịp lúc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đối tác thu mua phế liệu của chúng tôi như: Thu mua phế liệu Nhật Minh, Thu mua phế liệu Phát Thành Đạt, Thu mua phế liệu Hải Đăng, thu mua phế liệu Hưng Thịnh, Mạnh tiến Phát, Tôn Thép Sáng Chinh, Thép Trí Việt, Kho thép trí Việt, thép Hùng Phát, khoan cắt bê tông, dịch vụ taxi nội bài

0973341340

Contact Me on Zalo